Vzdělávací instituce

Zde najdete přehled dotačních příležitostí v oblasti vzdělávání v aktuálním programovacím období 2021-2027. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Úvodní konzultace je u nás zdarma.

Investice do škol

Rekonstrukce a pořízení vybavení odborných učeben pro oblast komunikace v cizích jazycích, pro práci s digitálními technologiemi, pro přírodní vědy a technické a řemeslné obory, zajištění bezbariérovosti škol a pořízení kompenzačních pomůcek, zvýšení kapacit mateřských škol – rekonstrukce, výstavba, nástavba MŠ včetně pořízení vybavení budov a učeben.

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst, rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.

Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu, lesní mateřské školy, vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ, SŠ a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí

Neinvestiční podpora škol

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování, rozšíření kapacity školních družin a klubů, příměstské tábory v době školních prázdnin, zajištění doprovodů dětí na kroužky a zájmové aktivity.

Podpora zabezpečení mateřských a základních škol

Další vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora spolupráce a mobility ve vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání – Erasmus+ (výukové pobyty, účast na kurzech nebo školeních v zahraničí, stínování, pracovní stáže).

Dotace na inkluzivní vzdělávání

Zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit, zejména integrace romské komunity.

Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, začleňování žáků se SVP do běžných škol, zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů, metodická podpora a vzdělávání pro práci s dětmi s problémovým chováním, síťování a předávání zkušeností dobré praxe.

Dotace na zájmové a neformální vzdělávání

Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben pro oblast komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodních věd a technických a řemeslných oborů.

Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání, rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce s mládeží, zavádění nových metod v neformálním vzdělávání, mezinárodní mobility pracovníků s mládeží, výměny mládeže.

Šablony

Šablony pro MŠ, ZŠ včetně školních družin a klubů, ZUŠ, střediska volného času, SŠ a VOŠ, domovy mládeže a internáty.

Přeshraniční spolupráce a strategická partnerství škol

Projekty přeshraniční spolupráce v česko‑rakouském a česko-bavorském příhraničí (a v dalších příhraničních regionech) na úrovni škol či škol a firem, vývoj společných programů pro dlouhodobé stáže ve firmách, společně realizovaných programů – studijních plánů, příp. osnov, výměn studentů a pracovníků, přeshraniční výuka a společné odborné kurzy, odborné studie a analýzy v oblasti přeshraničního vzdělávání, výměna informací a zkušeností.

Projekty mezinárodní spolupráce s dalšími školami a jinými vzdělávacími institucemi z různých evropských zemí, mobilita žáků (vč. absolventů) v odborném vzdělávání a přípravě a absolventů škol – Erasmus+ (krátkodobé výměnné pobyty a dlouhodobé studijní pobyty na partnerských školách).