Veřejná správa

Veřejná správa, tedy obce, města nebo kraje mohou v aktuálním programovacím období 2021-2027 čerpat dotace například na níže uvedené záměry. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Zpracujeme pro vás žádosti o dotace i strategické plány rozvoje. Úvodní konzultace je u nás zdarma.

Dopravní infrastruktura

Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, bezpečnostní opatření (např. přechody pro chodce, chodníky, vymezené pruhy apod.), výstavba a rekonstrukce cyklostezek, doprava v klidu, rozvoj vozového parku a zázemí pro hromadnou dopravu, dopravní terminály.

Rozvoj občanské vybavenosti

Infrastruktura pro sport (tělocvičny, hřiště, sportoviště), kulturu, volný čas, spolkové a komunitní aktivity (objekty a jejich vybavenost) a další objekty občanské vybavenosti (např. radnice, knihovny, kapacity pro vzdělávání, hasičské zbrojnice).

Sociální a zdravotní oblast

Rozvoj sociálních služeb a služeb v sociální a zdravotní oblasti (terénní, pobytové i ambulantní služby – např. domovy pro seniory, pečovatelská služba, domácí zdravotní a hospicová péče apod.), pečovatelské byty a sociální bydlení, bezbariérová dostupnost, komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb.

Rekreace a cestovní ruch

Turistická infrastruktura a služby, rekreační vybavenost, infrastruktura a služby pro pěší a cykloturistiku, incentivní turistika, koupání, parkové a sadové úpravy, vybavenost mobiliářem.

Životní prostředí a veřejný prostor

Odpadové hospodářství, ochrana před povodněmi, energetické úspory, vodní prvky v intravilánech a extravilánech obcí, obnova a rozvoj zeleně, regenerace brownfields, regenerace sídlišť, veřejné osvětlení, revitalizace veřejných prostranství, příprava území pro bytovou výstavbu, obnova urbanistických a architektonických hodnot a památek.

Technická infrastruktura

Výstavba nebo modernizace liniových sítí a prvků technické infrastruktury (kanalizace, vodovody, čistírny odpadních vod atd.).

Strategické rozvojové dokumenty

Zpracování koncepčních rozvojových dokumentů (strategie rozvoje obce, komunitní plány rozvoje sociálních služeb, tematické koncepce a studie, studie proveditelnosti konkrétních projektových záměrů apod.).