Podnikatel

Vytipovali jsme hlavní dotační příležitosti pro podnikatele v aktuálním programovacím období 2014-2020. Pro více informací nás kontaktujte. Úvodní konzultace je u nás zdarma.

Podnikatelské nemovitosti a brownfields

Rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty

Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury

Modernizace objektů, budov a areálů pro využití v cestovním ruchu Podporované byty – pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení, komunitní domy seniorů a pečovatelské byty, odstranění bariér v bytových domech

Eko-energetické projekty

Instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy), výstavba větrných elektráren, výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel, instalace solárních termických systémů, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy

Úspory energie – realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru, modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, osvětlení budov a průmyslových areálů

Dotace na pořízení technologií

Pořízení výrobních a nevýrobních technologií, pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího softwaru, náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů, zařízení a softwaru, nízkouhlíkové technologie, technologie v oblasti uhlíkové dopravy nebo v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů, nákup elektromobilů

Technologie pro začínající podniky – pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Dotace na výzkum a vývoj, inovace

Průmyslový výzkum a experimentální vývoj, založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra, partnerství mezi podniky a organizacemi pro výzkum

Inovační projekty – inovace výrobků, technologií a služeb, inovace firemních procesů a zavedení nových prodejních kanálů, projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Vzdělávání zaměstnanců, marketing a poradenství

Podnikové vzdělávání, podpora odborného vzdělávání zaměstnanců přes úřady práce, výstavba/rekonstrukce nových školicích center, pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky, pořízení vzdělávacích programů, Age management – využití potenciálu starších pracovníků

Účast na veletrzích a výstavách v zahraničí, marketingové propagační materiály, poskytování poradenských služeb a služeb malým a středním podnikům

Dětské skupiny

Podpora vybudování a provozu podnikových dětských skupin provozovaných zaměstnavatelem pro vlastní zaměstnance a příp. další veřejnost

Sociální podnikání

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, pořízení infrastruktury pro sociální podnikání